Duidelijkheid over invoering Wkb

Op dinsdag 24 en 31 oktober 2023 heeft een debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met toezeggingen vanuit de minister en acht verdere behandeling niet noodzakelijk.

Daarmee is er duidelijkheid gekomen over de gefaseerde invoering Wkb op 1 januari 2024. 

Toezegging

De door de minister gedane toezeggingen bestaan uit twee componenten:

  • Er komt een invoeringstoets voor verbouwactiviteiten. Medio 2024 zal hierover een debat worden gevoerd. Als de invoeringstoets positief wordt beoordeeld, worden verbouwactiviteiten per 1 januari 2025 onderdeel van de Wkb. Dat betekent dat gedurende heel 2024 verbouwactiviteiten niet onder de Wkb vallen.
  • Er wordt een wetstechnische oplossing voorbereid voor kleine niet herstelbare afwijkingen waarbij de verklaring van de kwaliteitsborger bij de gereedmelding ontbreekt. Deze tweede toezegging juicht de VNG toe. De invulling wordt nog bepaald en de gesprekken daarover zijn gaande.

De wet gaat op 1 januari 2024 in voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *